६ महिनामा ५८ हजार विदेशी पर्यटक भित्रिए
 • SNN Nepal

 • clk j]z SofDk; 3'Dg cfPsf b'O{ hgf ljb]zL ko{6s unt ;'rgf lbFbf af6f]af6} kmls{Psf 5g . clk gfDkf ;+/If0f If]qsf] clk j]z SofDk hfg cfPsf /l;ofsf s'?ufef Olngf / sflh:tfgsf em'S;Sof e]lngf Jof; ufpFkflnsf j8f gDa/ @ sf] 3f6L au/af6 kmls{Psf 5g . pgLx? gofF 7fpF 3'Dg / ToxfFsf] cj:yfaf/] k':ts n]Vg cfPsf lyP . t:jL/ M g/]Gb|l;x sfsL{, /f;;, bfr'{nf

  काठमाडौँ ।- कोभिड–१९ महामारीको नराम्ररी असर मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ ।

  विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत विदेशी पर्यटक आवागमनको सङ्ख्या निरासाजनक देखिन्छ । महामारीकैबीच पनि झिनो सङ्ख्यामा भए पनि विदेशी पर्यटक नेपाल आइरहेका छन् ।

  नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२१ को छ महिनामा ५८ हजार ५८ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् ।

  वर्षको जुन महिनामा जम्मा एक हजार १४३ पर्यटक हवाई मार्ग भएर नेपाल आएका छन् । सोही महिनामा अघिल्लो सन् २०१९ मा ४४ हजार ३६९ थियो । सन् २०२० को यही महिनामा १०२ जना मात्रै विदेशी नेपाल आएका थिए ।

  बोर्डका प्रवक्ता मणि लामिछानेका अनुसार यो वर्षको जनवरीमा आठ हजार ८७४, फेब्रुअरीमा नौ हजार १४६, मार्चमा १४ हजार ९७७ र अप्रिलमा सबैभन्दा बढी २२ हजार ४५० विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् ।

  यस्तै मेमा एक हजार ४६८ र जुनमा एक हजार १४३ पर्यटक नेपाल आएका छन् । जुनमा नेपालबाट तीन हजार ६०६ विदेशी बाहिरिएका छन् ।

 • १७ असार २०७८, बिहीबार प्रकाशित

 • Nabintech
  साताकाे चर्चित
  सम्बन्धित
  images